Nadstavby DC a další SW - Ing. Petr Falek - DesignCAD

pf logo
Ing. Petr Falek
Engineering Service
vyberte DesignCAD 3D Max
nabídka - menu
vyberte Express
nevíte co vybrat, Max nebo Express
blikající kontolka upozorňuje na cenu objednaného
Ing. Petr Falek - DesignCAD
pf ikona
Přejít na obsah

Nadstavby DC a další SW

Nadstavby
Datum poslední editace této stránky: 21.06.2024
Nabídka: STAVEBNÍ PROFESE
Nabídka: STROJNÍ PROFESE
OSTATNÍ SW

Stavební profese:

DC MĚŘENÍ

CENA | 1.900 bez DPH (2.299 včetně DPH)

> program vhodný pro všechny stavebí profese
> program pro získání výkazu výměr.
> nadstavba provádí odměřování délek nebo ploch z výkresu v DesignCADu.
> naměřené hodnoty exportuje do tabulky Excelu a doplňuje ji (volitelně) o výpočty ploch nebo kubatur. Naměřené hodnoty lze také ihned po odečtu vkládat do výkresu DesignCADu jako textový údaj.

> k programu je nutno dokoupit HWK (USB hardwerový klíč - HASP, za 1000 Kč bez DPH), pokud už nemáte jinou nadstavbu od firmy Ing. Lubomír Bucek - Autopen, Liberec

Podrobnosti lze přejít na samostatnou stránku  >> ZDE

OBJEDNÁVKA:

Zobrazit košík >> zde

Vložit do košíku
>> zde

Přejít na c
eník >> zde

Napsat
E-mail >> zde

DC STAVAŘ

CENA | 3.900 bez DPH (4.719 včetně DPH)

> program vhodný pro projektování pozemního stavitelství
> s
tavební nadstavba pro parametrické kreslení prvků a konstrukcí ... oken, dveří, (půdorys i pohled + vazba na 3D rychlý model), zařizovacích předmětů; tabulky místností, izolací (voda, hluk, teplo, otřesy), výškových kót, nabízí automatický popis hladin, výpis prvků, nabízí panel nástrojů, panel uživatelských čar (se značkami pro vodu, kanalizaci, plyn, elektro, páru..).
> v
edle rozsáhlé knihovny parametrických symbolů zařizovacích předmětů a vybavení tak snadno nakreslíte i některé konstrukce, které byste pracně tvořili obecnými postupy v programu DesignCAD.
> v
ýhodou je rychlá tvorba 3D modelu podlaží.

>
DC Stavař se spustí jako samostatně běžící program dvojitým klepnutím na ikonku. Dále projektant vybere v menu požadovaný prvek.... Zobrazí se dialogové okno s nabídkou rozměrů. Po zadání rozměrů se na kurzorový kříž DesignCADu zavěsí hotový díl. Vkládání do výkresu usnadňuje výběr referenčního bodu bloku (zpravidla jedno ze čtyř přednastavených míst). Každý prvek vytvořený Stavařem nese textový atribut. Z nich provádí DC Stavař výpis dílů  (oken, dveří  ...) použitých ve výkresu. Tento výpis slouží jako podklad pro výkaz prvků.

> k programu je nutno dokoupit HWK (USB hardwerový klíč - HASP, za 1000 Kč bez DPH), pokud už nemáte jinou nadstavbu od firmy Ing. Lubomír Bucek - Autopen, Liberec

Podrobnosti lze přejít na samostatnou stránku >> ZDE

OBJEDNÁVKA:

Zobrazit košík >> zde

Vložit do košíku
>> zde

Přejít na c
eník >> zde

Napsat
E-mail >> zde

DC TOPENÁŘ

CENA | 3.900 bez DPH (4.719 včetně DPH)


> Program vhodný pro projektování pozemního stavitelství
> St
avební nadstavba pro parametrické kreslení topenářských  schémat a výkresů (včetně  plynu) ...
> S
nadné vkládání topenářských prvků, automatická tvorba legendy a výpisu - kompletní výkresy, uživatelské čáry (se značkami pro vodu, kanalizaci, plyn, elektroinstalace, páru  ...).
> Z
načky otopných těles program  generuje z  údajů v rozměrových textových souborech. Rovněž  typy a světlosti armatur jsou projektantem vybírány z textových souborů. Všechny prvky lze doplňovat podle svých potřeb. Toto řešení má tyto zásadní výhody:

 • Rozměry těles odpovídají skutečnosti (resp. zvolenému měřítku).

 • Nadstavba je otevřená pro doplnění různých výrobních programů a rozměrových řad.

 • Při tvorbě značky lze vybírat umístění referenčního bodu.

> Ovládání DC Topenáře je velmi přehledné a intuitivní. Projektant má k dispozici sadu nástrojů umístěných na plovoucích panelech, soubor kreslících pomůcek a otevřenou databázi topenářských dílů.
> Například: Máte záměr kreslit přívodní teplovodní potrubí o světlosti 25 mm. Prosté nalistujete toto potrubí a  světlost na panelu kreslících pomůcek DC Topenáře a to je vše. DesignCAD již sám automaticky nastaví  odpovídající hladinu, barvu, typ a tloušťku čáry. Chcete li okótovat svazek potrubí, vyberete v DesignCADu příslušná potrubí a na panelu DC Topenáře stisknete  tlačítko kóty. DC Topenář automaticky vygeneruje kótu s příslušným popisem a umístí ji do výkresu. > > Mezi další účinné nástroje DC Topenáře patří také zejména automatická tvorba:

 • legendy použitých typů čar,

 • legendy dílů ve výkrese,

 • výpisu materiálu s kumulací jednotlivých dílů.


> K programu je nutno dokoupit HWK (USB hardwerový klíč - HASP, za 1000 Kč bez DPH), pokud už nemáte jinou nadstavbu od firmy Ing. Lubomír Bucek - Autopen, Liberec

OBJEDNÁVKA:

Zobrazit košík >> zde

Vložit do košíku
>> zde

Přejít na c
eník >> zde

Napsat
E-mail >> zde

DC ZDRAVOTNÍ INSTALACE

CENA | 3.900 bez DPH (4.719 včetně DPH)


> Stavební nadstavba pro parametrické kreslení ... vnitřních vodovodních, odpadních a kanalizačních prvků - trouby, tvarovky, potrubí, zařízení; nabízí výpis použitých prvků a poloautomatický popis a kótování.
> DC Zdravotní instalace provádí parametrické vykreslování značek těchto prvků:

 • Trouby a tvarovky: litinové - kameninové - PVC / kanalizační -  PVC / odpadní

 • Značky pro kreslení  potrubí - rozvod  vody

 • Zařizovací předměty

 • Automatizovaný popis a kótování


> DC Stavař se spustí jako samostatně běžící program dvojitým klepnutím na ikonku. Dále projektant vybere v menu požadovaný prvek.., zvolíte úchopový bod (t.j. bod, za který má blok viset na kurzorovém kříži), vyberete světlost, můžete zadat i typ. Po stlačení (OK) dojde k zavěšení dílu na kurzorový kříž DesignCADu. Každý blok nese textové atributy, které umožňují jeho identifikaci. Toho využívá program POPIS.BSC, který vytváří kótu a provádí automatický popis prvku na vynášecí čáru (na kótu). Textové atributy rovněž umožňují zhotovit výpis dílů použitých ve výkresu.

> Bloky jsou generovány podle rozměrů skutečných dílů. Rozměrová databáze je tvořena soubory typu TXT. Proto může být libovolně modifikována a doplňována.
> Příklad kreslení kanalizace - ležaté  potrubí :

1) Určíte polohu stoupacího potrubí
2) Navrhnete schematicky trasu hlavní a vedlejších větví
3) Dle připravených poznámek vkládáte jednotlivé prvky (kolena, oblouky, odbočky, redukce ..) dle dané světlosti do  výkresu tak, že je nesete za zvolený úchopový bod (za
hrdlo, konec prvku, či průsečík napojení) a vložíte ho na určené místo s možností následně prvek  pootočit pod zvoleným úhlem.
4) Přikládáte další prvky k těm předešlým
5) Možnost vložit přímé potrubí délkou, nebo zadáním dvou bodů mezi dva už umístěné prvky!
6) Odmazání původní schematické kresby
7) Provedení popisu a okótování celé trasy


> k programu je nutno dokoupit HWK (USB hardwerový klíč - HASP, za 1000 Kč bez DPH), pokud už nemáte jinou nadstavbu od firmy Ing. Lubomír Bucek - Autopen, Liberec

OBJEDNÁVKA:

Zobrazit košík >> zde

Vložit do košíku
>> zde

Přejít na c
eník >> zde

Napsat
E-mail >> zde

DC PROFIL

CENA | 1.900 bez DPH (2.299 včetně DPH)

> Stavební nadstavba určená pro tvorbu obecného podélného profilu návrhů podzemního vedení inženýrských sítí v prostředí DesignCADu. Zcela eliminuje práci s fyzickou papírovou mapou, ruční odměřování vzdáleností, ruční interpolaci výšek a především vlastní rýsování. Projektantovi ponechává tvůrčí činnost a vykoná za něj rutinní práci spojenou s kreslením ať už ručním, nebo za pomoci CADu.
> Proces tvorby podélného profilu s využitím programu DCProfil je rozdělen do tří základních kroků jimž předchází návrh trasy nového vedení do mapového podkladu v digitální formě (nejlépe přímo v DesignCADu):


1. Odsunutí  lomových a  podrobných bodů - Pro vykreslení profilu je třeba definovat průběh trasy navrhovaného vedení. Uživatel po spuštění  funkce "Odsouvání" pouze označuje myší nejdříve lomové body trasy, a pak zadává na klávesnici jejich nadmořské výšky. Dále stejným způsobem označí polohu a zadá výšky bodů podrobných, nacházejících se v přímých úsecích mezi body lomovými. Protože u označeného bodu je málokdy přímo známa výška, je možné jeho výšku v průběhu odsouvání automaticky bez ručního počítání dointerpolovat.

2. Vykreslení profilu terénu - Funkce "Vykreslení" nabízí částečně interaktivní volbu počtu výkresů, do nichž může být profil rozdělen, a volbu jejich délek a výšek. To umožňuje optimalizaci vykreslení profilu vzhledem k možnému omezení maximální délky výkresu a vzhledem k jeho přehlednosti výkresu závislé na počtu změn srovnávacích rovin. Funkce po zadání všech nutných parametrů vykreslí podélný profil terénu se všemi  náležitostmi (tabulky pro popis trasy, popis výkresu, rozpiska firmy, ...) přímo jako soubor DesignCADu. Do takto vytvořeného podélného profilu terénu projektant navrhne vedení trasy s pomocí všech dostupných prostředků DesignCADu.

3. Doplňování  hodnot - Do výkresu je nutno doplnit prozatím chybějící kóty dna potrubí a dna výkopů a vyplnit tabulky s údaji o parcelách, KÚ, materiálech, sklonech apod. To je usnadněno funkcí "Doplnění", která po označení bodů a při vyplňování tabulek ještě po zadání hodnot umístí text na příslušné místo ve výkrese. Tato funkce  umožňuje i doplnění při odsouvání zapomenutých podrobných bodů terénu.


>
Nadstavba existuje pouze pro DesignCAD do jehož prostředí je po instalaci přímo integrována. Nemusíte se tedy učit nový program - nadstavba doslova využívá příkazů a postupů, které už umíte z DesignCADu.

Podrobnosti lze přejít na samostatnou stránku >> ZDE

OBJEDNÁVKA:

Zobrazit košík >> zde

Vložit do košíku
>> zde

Přejít na c
eník >> zde

Napsat
E-mail >> zde

DC AXIS

CENA | 1.900 bez DPH (2.299 včetně DPH)

> Stavební nadstavba pro vynášení geodetických zaměření. Systém určený pro práci se souřadnicemi v textové podobě a k jejich grafické prezentaci v programech DesignCAD.
> Program Axis umí pracovat se seznamy souřadnic a provádět výpočty základních geodetických úloh.
> Nadstavba má 3 funkce:
Funkce vynášení.
Ve spolupráci s DC umí zakreslit do zvoleného výkresu polohu, čísla a výškové kóty bodů ze seznamu podle nastavených parametrů.
Funkce odsouvání
je inverzní operací k vynášení. Jedná se tedy o převod grafické informace DC výkresu (poloha, číslo bodu, kóta) do textové podoby.
Funkce interpolace poskytuje nástroj k určení neznámé výšky bodu na základě známých výšek okolních bodů. Jedná se o lineární interpolaci ze dvou, případně ze tří bodů.
> Systém DC Axis je určen především projektantům, kteří si samostatně vytvářejí mapové podklady pro projekty přímým měřením nevelkého rozsahu s využitím základních geodetických metod určení polohy bodu a základních pomůcek (teodolit, nivelační přístroj, lať, pásmo).
>
Nadstavba existuje pouze pro DesignCAD do jehož prostředí je po instalaci přímo integrována. Nemusíte se tedy učit nový program - nadstavba doslova využívá příkazů a postupů, které už umíte z DesignCADu.


Podrobnosti lze přejít na samostatnou stránku >> ZDE

OBJEDNÁVKA:

Zobrazit košík >> zde

Vložit do košíku
>> zde

Přejít na c
eník >> zde

Napsat
E-mail >> zde

Strojní profese:

TDS TECHNIK - KLASIK

CENA | 6.990 bez DPH (8.458 včetně DPH)

> Programový komplet TDS-TECHNIK je moderní strojírenská nadstavba určená všem, kteří pracují se systémem DesignCAD. Odstraňuje mnoho rutinní práce a poskytuje řadu nových možností, které Vám výrazně ulehčí tvorbu výkresové dokumentace.
>
Sada Klasik obsahuje základní funkce, které je možné od strojírenské nadstavby očekávat.
> V této sadě naleznete nástroje pro vykreslování značek technického kreslení a vykreslování nejpoužívanějších normalizovaných dílů, základní funkce pro práci s kusovníky, několik typů pevnostních výpočtů a další užitečné funkce.
> Je určena zejména těm uživatelům, kteří si chtějí výrazně usnadnit práci s výkresy, přičemž nepracují na rozsáhlejších celcích.

ODKAZY na stránky výrobce:

 • TDS Technik - NOVINKY >> zde

 • TDS Technik - POPIS >> zde
 • TDS Technik - CENÍK >> zde
 • TDS Technik - PŘEHLED FUNKCÍ SAD A MODULŮ - ROZDÍLY MEZI VERZEMI  >> zde
 • TDS Technik - PROČ SI POŘÍDIT TDS TECHNIK  >> zde
OBJEDNÁVKA:

Zobrazit košík >> zde

Vložit do košíku
>> zde

Přejít na c
eník >> zde

Napsat
E-mail >> zde

TDS TECHNIK - STANDARD

CENA | 11.990 bez DPH (14.508 včetně DPH)

> Programový komplet TDS-TECHNIK je moderní strojírenská nadstavba určená všem, kteří pracují se systémem DesignCAD. Odstraňuje mnoho rutinní práce a poskytuje řadu nových možností, které Vám výrazně ulehčí tvorbu výkresové dokumentace.
>
Sada Standard obsahuje silný nástroj pro zpracování sestav a podsestav. Dále rozšiřuje možnosti dané sadou Klasik o vazbu na externí databázové soubory (sklad, ceníky, katalogy, ...) a umožňuje vykreslovat více typů normalizovaných dílů.
> Je určena zejména těm uživatelům, kteří si chtějí usnadnit týmovou práci s výkresovou dokumentací nebo mají větší nároky na rozsah databáze normalizovaných dílů, výpočtů a zpracování kusovníků.

ODKAZY na stránky výrobce:

 • TDS Technik - NOVINKY >> zde

 • TDS Technik - POPIS >> zde
 • TDS Technik - CENÍK >> zde
 • TDS Technik - PŘEHLED FUNKCÍ SAD A MODULŮ - ROZDÍLY MEZI VERZEMI >> zde
 • TDS Technik - PROČ SI POŘÍDIT TDS TECHNIK >> zde
OBJEDNÁVKA:

Zobrazit košík >> zde

Vložit do košíku
>> zde

Přejít na c
eník >> zde

Napsat
E-mail >> zde

TDS TECHNIK - KOMPLET

CENA | 17.990 bez DPH (21.768 včetně DPH)

> Programový komplet TDS-TECHNIK je moderní strojírenská nadstavba určená všem, kteří pracují se systémem DesignCAD. Odstraňuje mnoho rutinní práce a poskytuje řadu nových možností, které Vám výrazně ulehčí tvorbu výkresové dokumentace.
>
Sada Komplet představuje souhrn všech možností programu TDS-TECHNIK. Vychází ze sady Standard, na rozdíl od ní nabízí větší škálu pevnostních výpočtů, umožňuje vykreslovat mnohem více typů normalizovaných dílů a obsahuje rozsáhlou databázi informativních údajů.
> Je určena všem uživatelům, kteří si chtějí usnadnit týmovou práci s rozsáhlou výkresovou dokumentací, případně používají velký sortiment normalizovaných dílů.

ODKAZY na stránky výrobce:

 • TDS Technik - NOVINKY >> zde

 • TDS Technik - POPIS >> zde
 • TDS Technik - CENÍK >> zde
 • TDS Technik - PŘEHLED FUNKCÍ SAD A MODULŮ - ROZDÍLY MEZI VERZEMI  >> zde
 • TDS Technik - PROČ SI POŘÍDIT TDS TECHNIK  >> zde
OBJEDNÁVKA:

Zobrazit košík >> zde

Vložit do košíku
>> zde

Přejít na c
eník >> zde

Napsat
E-mail >> zde

Nová verze nadstavby TDS-TECHNIK 20.0

 • NOVINKY verze 19
  • Mezi hlavní novinky patří rozšíření databáze o další díly podle norem ČSN, ISO a DIN. Jedná se např. o další typy šroubů a matic, mazací hlavice, příslušenství ložisek a o pojistné podložky podle katalogu SCHNORR.
  • Databáze byla nově rozšířena také o hliníkový modulární stavebnicový systém Bosch Rexroth. K dispozici je více než stovka tvarově odlišných typů dílů dostupných v několika velikostech pro jednotlivé modulární řady.
  • V rozvinech plášťů jsou nově k dispozici údaje o obvodu, ploše a hmotnosti každého rozvinutého dílu, což můžete použít např. k cenovým kalkulacím bez nutnosti generovat rozviny do souboru a otevírat je do CAD systému.
 • NOVINKY verze 20
  • Aktualizace databáze normalizovaných dílů, V nové verzi byly aktualizovány údaje s ohledem na zrušené nebo nově vydané normy ČSN a také na nově vydané katalogy.
  • Rozviny plášťů. Kromě plochy a obvodu rozvinutého pláště se v okně náhledu zobrazuje také výsledná hmotnost. V konfiguraci programu je možné nastavit hustotu použitého materiálu, případně také měrnou hmotnost na m2 pro výpočet hmotnosti v případě, že nebudete zadávat tloušťku. V okně náhledu se nově zobrazuje nejmenší opsaný obdélník, což umožní zejména u složitějších tvarů najít nejmenší potřebnou velikost polotovaru. V konfiguraci programu je také možné nastavit maximální rozměr polotovaru (šířka a délka), na jehož překročení pak program upozorní.
  • V okně náhledu je nyní možné také používat odměřování pomocí myši. Jedná se o zjednodušenou pomůcku, která slouží k informativnímu odečtu rozměrů ještě před vyexportováním výsledných rozvinů do DXF a jejich otevřením do CADu.
 • Seznam všech novinek najdete zde.
OBJEDNÁVKA:

Zobrazit košík >> zde

Vložit do košíku
...

ROZVINY - modul 01 >> zde
ROZVINY - modul 02 >> zde
ROZVINY - modul 03 >> zde
ROZVINY - modul 04 >> zde
ROZVINY - modul 05 >> zde
ROZVINY - modul 06 >> zde
ROZVINY - modul 07 >> zde
ROZVINY - modul 08 >> zde
ROZVINY - modul 09 >> zde
ROZVINY - modul 10 >> zde
ROZVINY - modul 11 >> zde
ROZVINY - modul 12 >> zde
ROZVINY - modul 13 >> zde

Přejít na c
eník >> zde

Napsat
E-mail >> zde

ROZVINY

CENA 1 modulu | 1.980 bez DPH (2.396 včetně DPH)

> Sada programů (jednotlivých modulů) je určena pro konstruování rozvinů plášťů těles, např. tenkostěnných potrubních rozvodů ve vzduchotechnice a v příbuzných oborech.
> Rozviny jsou samostatný program. Spouštějí se pomocí ikony na pracovní ploše Windows.

 • Po spuštění programu si konstruktér vybírá z menu požadovaný tvar.

 • Zobrazí se prostorový snímek vybraného tělesa se symbolickými kótami.

 • Konstruktér vyplní v dialogovém panelu geometrické rozměry tělesa.

 • Po zadání vstupních hodnot dojde k sestrojení souboru typu DWG, který obsahuje výkres obrysu rozvinu tělesa.

 • Výpočet obrysových křivek bere v úvahu změnu polohy neutrální osy.

 • Prohlížení, úpravy a tisk výkresu je třeba provádět pomocí AutoCADu (od verze LT 98 výše), nebo jiného CAD editoru, který importuje soubory DWG.


Seznam všech modulů
01-13 -  zobrazení vč. zadávacích parametrů (náhled v odkazu modul ??):

 • ROZVINY - modul 01 - sloučení dvou rour do jedné ("kalhoty")

 • ROZVINY - modul 02 - komolý kužel
 • ROZVINY - modul 03 - roura
 • ROZVINY - modul 04 - 2x lomená roura - výhybka
 • ROZVINY - modul 05 - průnik 2 rour ve tvaru T
 • ROZVINY - modul 06 - průnik 2 rour ve tvaru T s kuželovým přechodem
 • ROZVINY - modul 07 - průnik 3 rour ve tvaru Y
 • ROZVINY - modul 08 - průnik roury a kužele
 • ROZVINY - modul 09 - přechodová plocha obdélník - kruh
 • ROZVINY - modul 10 - segmentové koleno
 • ROZVINY - modul 11 - kuželové segmentové koleno
 • ROZVINY - modul 12 - obecná přechodová plocha kruh - kruh
 • ROZVINY - modul 13 - průnik roury a kužele

Ostatní:

OBJEDNÁVKA:

Zobrazit košík >> zde

Vložit do košíku
>> zde

Přejít na c
eník >> zde

Napsat
E-mail >> zde

HWK HASP 4 USB

CENA | 980 bez DPH (1.186 včetně DPH)

> USB hardwerový klíč - HASP je HW ochranou nadstavby před zneužitím
>
pokud už jinou nadstavbu od firmy Ing. Lubomír Bucek - Autopen, Liberec, k další nadstavbě téhož autora už na stejném PC další klíč být nemusí

OBJEDNÁVKA:

Zobrazit košík >> zde

Vložit do košíku
>> zde

Přejít na c
eník >> zde

Napsat
E-mail >> zde

pdf Factory 7

CENA | 1100 bez DPH (1.331 včetně DPH)


> Nástroj na tvorbu dokumentů typu PDF, vhodné k publikování na webových stránkách, odesílání emailem nebo archivaci.
> Vytvoření PDF dokumentu nebo tisk na papír: pdfFactory vám umožní vytištění dokumentu nebo vytvoření PDF bez nutnosti tisknout dokument z aplikace dvakrát. Pro tisk není potřeba Acrobat Reader.
> Slučování více tiskových úloh do jednoho PDF souboru: Snadné vytvoření PDF dokumentu obsahujícího materiál z různých zdrojů. Například dokument psaný ve Wordu může mít úvodní list vytvořený v Quarku, a doplněk s financemi v Excelu.
> Okamžitý náhled vytvářeného PDF dokumentu: Rychlé zobrazení vytvářeného PDF dokumentu, bez nutnosti jeho uložení a následného otevření v prohlížeči Acrobat.
> Šifrování a zabezpečení PDF souborů: Omezení neautorizovaných úprav a bezpečnější zasílání důvěrných informací.
> Vkládání písem: Zajištění věrného zobrazení dokumentu i v případech, kdy použitá písma nejsou na počítači kde je dokument otevírán k dispozici.
> Vkládání a odstraňování stránek: Vymazání nepotřebného materiálu ještě před vytvořením PDF souboru. Tato funkce je obzvlášť užitečná při tvorbě PDF souborů z dlouhých zpráv, emailů a webových stránek.
> Rychlé odesílání PDF dokumentů elektronickou poštou: Jediným kliknutím myši odešlete PDF pomocí vašeho oblíbeného programu pro práci s poštou. PDF dokument lze také snadno zkopírovat do schránky, a přenést do již existující emailové zprávy.
> Automatické ukládání: Uložení vytvořených PDF souborů na disk, do zvolené složky.
> Hypertextové odkazy: Zachování funkčních URL odkazů v PDF dokumentu umožňuje snadné otevírání webových stránek nebo odesílání emailů.
> Uložení dokumentu v FP formátu: Umožňuje pozdější přidání dalšího obsahu do dokumentu
> Integrovaný panel se seznamem tiskových úloh: Zobrazuje všechny tiskové úlohy, ze kterých se bude PDF soubor vytvářet a umožňuje jejich snadnou reorganizaci.
> XP/2003/Vista/2008/7/8/2012/10/x64
> Nastavení výchozího způsobu zobrazení PDF souboru v prohlížeči Acrobat: Můžete nastavit např. výchozí zvětšení, vzhled, zobrazení záložek, apod.


STAŽENÍ / DOWNLOAD >> ZDE (7,32 MB)
můžete využít jako zkušení verzi, po zaplacení vám zašleme licenční číslo a po zadání získáte plnou verzi

OBJEDNÁVKA:

Zobrazit košík >> zde

Vložit do košíku
>> zde

Přejít na c
eník >> zde

Napsat
E-mail >> zde

pdf Factory Pro 7

CENA | 2.200 bez DPH (2.662 včetně DPH)


> stejné jako pdf Factoory Standard 7, ale navíc:
> Tvorba formulářových dopisů: Formulářové dopisy lze vytvářet stejně, jako u tištěných dokumentů. Můžete vytvořit a používat různé hlavičkové papíry a formuláře, pro různé příležitosti. (pouze Pro)
> Vkládání záhlaví, zápatí, čísel stránek, vodoznaků. (pouze Pro)
> Záložky a obsah: Automatické nebo ruční vytvoření záložek v PDF souboru pro snadnější navigaci v dokumentu. (pouze Pro)
> Konverze do stupňů šedi. (pouze Pro)
> Podpora formátu PDF/A-1b: PDF/A je oficiální archivační verze formátu PDF souborů definovaná standardem ISO 19005-1:2005. Jedná se o zúžení definice formátu PDF tak, aby bylo možné soubory uložené v PDF/A otevřít beze ztráty informace i všemi budoucími verzemi softwarových nástrojů. (pouze Pro)
> Vícenásobná konfigurace pdfFactory Pro: Vytvoření několika pdfFactory Pro tiskáren s různými předvolbami tisku. (pouze Pro)
> Automatické zasílání elektronickou poštou: Vytvořený PDF soubor může být automaticky odeslán na předvolenou emailovou adresu. (pouze Pro)
> Nastavení výchozího způsobu zobrazení PDF souboru v prohlížeči Acrobat: Můžete nastavit např. výchozí zvětšení, vzhled, zobrazení záložek, apod.
> XP/2003/Vista/2008/7/8/2012/10/x64


STAŽENÍ / DOWNLOAD  >> ZDE (7,18 MB)
můžete využít jako zkušení verzi, po zaplacení vám zašleme licenční číslo a po zadání získáte plnou verzi

Copyright © 2019-2021 | Ing. Petr Falek, Engineering Service | mobil +420 602 148 754 + WhatsApp + Viber | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek | mobil +420 602 148 754 | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek, Engineering Service |
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek
Návrat na obsah